செவ்வாய், 21 ஏப்ரல், 2020

இயற்கை அரசியல்


                                         இயற்கை  அரசியல்
                                         புரிந்து கொள்ளாது
                                         தன்னரசியல் பேசி
                                         தனிகிறது உலகு.

Download As PDF

திங்கள், 20 ஏப்ரல், 2020

தனியுரிமை
           
    
              ஒளிவு மறை வற்ற  வாழ்வென்ப தனியுரிமை 
              ஒளித்துமறைக்கா இருத்தலும் ஆம்


.

Download As PDF

Download As PDF


Download As PDF
ஒளிவு மறை வற்ற  வாழ்வென்ப தனியுரிமை
ஒளித்துமறைக்கா இருத்தலும் ஆம்
Download As PDF
ஒளிமறைவுற்றவாழ்வென்ப தனியுரிமை 
Download As PDF